موفقیت در مصاحبه دکتری

در طرح جدید وزارت علوم میزان تأثیر مصاحبه ۵۰ درصد، و۵۰ درصد نیز آزمون تعیین‌کننده خواهد بود. تغییر میزان تأثیر مصاحبه از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد موجب شد تا اساتید با دقت و...